Algemene Voorwaarden Bedrijven

>> Ga hier naar de algemene voorwaarden voor particulieren

LEVERINGSVOORWAARDEN
ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LAMERS HANDELSONDERNEMING.
 
1. DEFINITIES

Onder ''koper'' wordt in deze voorwaarden verstaan eenieder die met Lamers Handelsonderneming een koopovereenkomst aangaat. Onder ''aflevering'' wordt in deze voorwaarden verstaan het stellen van de zaak in het bezit van koper of, in het geval van koop met eigendomsvoorbehoud, het stellen van de zaak in de macht koper.
 

2. TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door Lamers Handelsonderneming  uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, waarbij de wederpartij afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden. Een door de wederpartij gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan. De wederpartij met wie eerder op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle later met Lamers Handelsonderneming akkoord te zijn gegaan.
 

3. AANBIEDINGEN

Alle offertes van Lamers Handelsonderneming zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk door Lamers Handelsonderneming anders is aangegeven. Alle offertes hebben een geldigheid van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte en/of aanbieding.
 

4. TOTSTANDKOMING

De koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door Lamers Handelsonderneming dan wel door uitvoering van de overeenkomst. Indien Lamers Handelsonderneming aan de koper een orderbevestiging toezendt geldt de orderbevestiging als volledig en juist, tenzij de koper binnen een termijn van 8 dagen, door middel van een aangetekende brief, tegen de orderbevestiging schriftelijk protesteert.
 

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Lamers Handelsonderneming blijft eigenaar van alle aan koper afgeleverde zaken totdat de koopsom van al deze zaken geheel is voldaan.Indien Lamers Handelsonderneming in het kader van deze verkoopovereenkomst ten behoeve van koper door koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geld het eigendomsvoorbehoud totdat de koper ook deze vorderingen van Lamers Handelsonderneming geheel heeft voldaan.
 

6. AFLEVERING

Aflevering vindt plaats ''af magazijn'' tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen met Lamers Handelsonderneming dat Lamers Handelsonderneming de zaken zal bezorgen. De zaken zijn voor risico van koper zodra Lamers Handelsonderneming heeft geïnformeerd dat de zaken ter beschikking van koper staan op de door Lamers Handelsonderneming aan te wijzen plaats van zijn ter rein of elders, hetzij zodra de zaken afgeleverd zijn. Indien is overeengekomen dat de zaken door Lamers Handelsonderneming bezorgd zullen worden gaat het risico van de zaken op koper over op het moment dat de zaken de opslagplaats verlaten. De kosten van vervoer zijn voor eigen rekening van de koper tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 

7. BIJKOMENDE KOSTEN

Montage van bureaus, kasten e.d. gebeurt tegen een van te voren afgesproken prijs. Extra kosten worden in rekening gebracht indien er bij de afleveringen zich omstandigheden voordoen die de normale gang van leveringen in de weg staan.
 

8. LEVERTIJD

De levertijd wordt afgesproken met de desbetreffende koper. Lamers Handelsonderneming is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht Lamers Handelsonderneming niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.
 

9. ANNULERINGEN

Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan alle redelijkerwijs gemaakte onkosten van Lamers Handelsonderneming te vergoeden. Voor zakelijke klanten is het herroepingsrecht niet van toepassing. Mocht u echter toch besluiten uw artikelen te willen retourneren dan zullen wij meedenken in de mogelijkheden hiertoe. Indien van toepassing zullen er transport- en handelingskosten in rekening worden gebracht.
 

10. BETALING

Elke levering van zaken en/of diensten van Lamers Handelsonderneming geschieden uitsluitend na betaling van de factuur zonder enige korting en/of verrekening. Indien aflevering '' af magazijn'' plaatsvindt vind de betaling contant plaats of door middel van vooraf betaalde factuur.
 

11. OVERMACHT

Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinder is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld onch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening komt. De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van Lamers Handelsonderneming te komen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven van leveranciers van Lamers Handelsonderneming.
 

12. AANSPRAKELIJKHEID

Lamers Handelsonderneming is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen door Lamers Handelsonderneming verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens Lamers Handelsonderneming.  
 

13. GESCHILLEN

Op overeenkomsten met Lamers Handelsonderneming is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen van of overeenkomsten met Lamers Handelsonderneming of de daaruit voortvloeiende verbintenissen, dienen te worden beslecht door de Rechtbank Zwolle, tenzij Lamers Handelsonderneming de voorkeur geeft aan de volgens de wet bevoegde rechter of het een geschil betreft dat beslecht dient te worden door de Kantonrechter.

* Wij zullen uw mailadres niet met anderen delen.
Vragen?
Bekijk onze FAQ
of bel onze klantenservice op 0570 - 547 041
Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »